Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2014

1/17/2014 3:17:31 PM

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2770/QĐ – UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2014.Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, đảm bảo trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, mở rộng văn phòng điện tử đến cấp xã; phát triển công nghiệp CNTT, đầu tư cơ sở hạ tầng khu CNTT tập trung; đảm bảo an ninh thông tin số, đảm bảo hệ thống mạng của các cơ quan hoạt động ổn định , đào tạo nâng cao về an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT…
 
 Nội dung của kế hoạch tập trung vào những vấn đề sau: 
 
Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, tăng cường nội dung thông tin cũng như chất lượng  các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử  của từng cơ quan và của tỉnh, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, triển khai có hiệu quả đến toàn bộ cơ quan nhà nước phần mềm quản lý văn bản và điều hành.     
 
Công nghiệp CNTT:  Xây dựng và phát triển khu CNTT tập trung của tỉnh, triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp CNTT.   
 
An ninh thông tin: Bảo đảm an ninh thông tin cho các hệ thống CNTT trong cơ quan nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin số cho Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực an ninh thông tin số.     
 
Phát triển mã nguồn mở: Tiếp tục khuyến khích các cơ quan nhà nước trong tỉnh ưu tiên sử dụng phần mềm nguồn mở, mở các lớp đào tạo chuyên sâu  về phần mềm nguồn mở cho các đối tượng đang công tác trong cơ quan nhà nước...         
 
Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch  này, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện kế hoạch, đề xuất điều chỉnh nội dung kế hoạch cho phù hợp với tình hình ứng dụng CNTT trong tỉnh./. 

Hải Nam