Năm 2014: 100% cán bộ, công chức của tỉnh Bình Thuận có hộp thư điện tử công vụ

1/7/2014 8:45:43 AM

Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch số 5143/KH-UBND về phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2014 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành.


Kế hoạch nêu rõ, đảm bảo Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt 24/24. 100% các phòng, ban thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố có mạng LAN và được kết nối với Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 50% các xã, phường, thị trấn có mạng LAN; 90% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp dùng chung, đảm bảo đồng bộ liên thông giữa các cơ quan nhà nước… 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trong công việc; 80% cán bộ công chức cấp xã được cấp hộp thư điện tử công vụ; 50% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thường xuyên trong công việc…

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở và công tác đảm bảo an toàn thông tin; nội dung thực hiện cũng như các giải pháp tổ chức thực hiện.
 

Doãn Mạnh