Quảng Trị thỏa thuận tăng cường phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX

6/17/2013 10:07:28 AM

Ngày 13/6/2013, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013 - 2020.


Tham dự ký kết có đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở,  đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trương Đức Tính, Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn của ba đơn vị.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp nhằm mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của các điểm BĐ-VHX, cụ thể hóa tiêu chí thứ 8 tại Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; xác định vai trò, vị trí của hệ thống BĐ-VHX trong giai đoạn tới tiếp tục là thiết chế quan trọng, là nơi tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, điểm BĐ-VHX còn là nơi triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” giai đoạn 2015-2016 tại Quảng Trị. Phát huy tối đa năng lực của các ngành để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo và tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX, trong đó ưu tiên 9 xã điểm cấp tỉnh và 21 xã điểm cấp huyện về xây dựng nông thôn mới. Ba đơn vị đã trao đổi, thống nhất và cùng ký vào Kế hoạch phối hợp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các đơn vị phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 Bộ và theo Kế hoạch đã ký kết giữa 3 đơn vị. Đối với Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch thực hiện đề xuất với UBND tỉnh và các ngành chức năng tăng nguồn kinh phí và bố trí vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia cho thư viện tỉnh, huyện, thị, thành phố đủ đảm bảo đầu sách luân chuyển về điểm BĐ-VHX. Xây dựng kế hoạch cấp, tặng một số sách, báo, tạp chí. Xây dựng quy chế khung về việc luân chuyển sách báo từ các thư viện cấp tỉnh, huyện cho các điểm BĐ-VHX; đề xuất với các cơ quan chức năng, UBND cấp xã hỗ trợ cho nhân viên điểm BĐ-VHX kiêm nhiệm phục vụ hoạt động sách, báo để động viên cán bộ yên tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị này của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đối với Bưu điện tỉnh, cần tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động điểm BĐ-VHX; phối hợp với hai Sở kiểm tra, khảo sát, lựa chọn các điểm BĐ-VHX, trong đó ưu tiên những BĐ-VHX thuộc các xã nông thôn mới có đủ điều kiện, năng lực tiếp nhận sách và phục vụ bạn đọc; xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2020 và kế hoạch tổng thể cho từng năm. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, giao Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông phối hợp các phòng liên quan tham mưu cho Sở trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung của kế hoạch đã ký kết. Tổng hợp báo cáo theo định kỳ cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.
 

Lệ Hằng