Công bố Đồng Tháp ICT Index năm 2012

4/11/2013 3:14:25 PM

Năm 2012 là năm thứ 4 liên tiếp Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin Đồng Tháp thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra báo cáo DongThap ICT Index.Thông qua số liệu này, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin đánh giá được tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và có kế hoạch phát triển phù hợp cho từng đơn vị, đưa lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh ngày càng phát triển đồng đều với các lĩnh vực khác và các địa phương khác.

DongThap ICT Index được công bố là cơ sở hiện trạng công nghệ thông tin và truyền thông  của tỉnh Đồng Tháp, góp phần quan trọng hoàn thiện các tiêu chí cụ thể để đánh giá độ “mạnh về công nghệ thông tin” của tỉnh. Báo cáo DongThap ICT Index 2012 đã được Thường trực Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông thu thập số liệu, đánh giá, xếp hạng theo các tiêu chí đã được thông qua.

Nhìn chung, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Đồng Tháp trong năm 2012 đã có những bước tiến triển đáng kể, trong đó việc ứng dụng những phần mềm tin học hoá vào công tác chuyên môn và trình độ cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước đã có bước phát triển, sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngày càng sâu sát hơn.

Nhóm sở, ban, ngành
Phạm vi khảo sát năm 2012 rộng hơn, tăng thêm 5 đơn vị so với năm 2011. Xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2012 ở nhóm này không có sự thay đổi lớn về vị trí giữa các đơn vị so với năm 2011. Bên cạnh đó, có sự đột phá của Sở Khoa học và Công nghệ đã vươn lên từ vị trí thứ 14 năm 2011 lên vị trí thứ 3 năm 2012. Vị trí xếp hạng của Sở Khoa học và Công nghệ ở từng nhóm chỉ tiêu đều vượt trội hơn so với năm ngoái, đặc biệt ở nhóm chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin – truyền thông và nhóm chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Tuy nhiên, có một số đơn vị giảm vị trí xếp hạng so với năm 2011, cụ thể: Sở Tài chính từ vị trí thứ 5 năm 2011 xuống vị trí thứ 10 trong năm 2012, Sở Xây dựng từ vị trí thứ 7 xuống vị trí thứ 12, Sở Giao thông Vận tải từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng năm 2012.

Nhóm huyện, thị xã, thành phố       
Vị trí xếp hạng trong nhóm này có sự thay đổi lớn so với năm 2011. Vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi, vẫn thuộc về Thành phố Cao Lãnh. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng đã chứng kiến sự thay đổi vị trí vượt trội của các huyện như huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành và huyện Hồng Ngự. Huyện Cao Lãnh từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 2, huyện Châu Thành từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3, huyện Hồng Ngự từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 4 trong năm 2012.

Bên cạnh đó, số địa phương bị tụt hạng so với năm 2011 gồm có: Thị xã Sa Đéc từ vị trí thứ 2 xuống xếp vị trí thứ 6, huyện Thanh Bình từ vị trí thứ 4 xuống xếp vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng năm 2012.
 

Kim Loan