Lào Cai: Ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2015

9/28/2011 4:15:45 PM

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND triển khai hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015 làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và thực hiện, góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên trường quốc tế.Theo đó, hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2015 tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay cho các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức thông qua tập huấn, hội thảo, hội nghị và tuyên truyền cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, chính sách về thông tin đối ngoại, trong đó chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam và các quy định của tỉnh Lào Cai ra thế giới, đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh; quảng bá hình ảnh Lào Cai ra thế giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, các tài liệu, ấn phẩm, qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến du lịch, thương mại, hội thảo, hội chợ với nước ngoài, đăng cai các hoạt động quốc tế; phối hợp phản bác các thông tin sai, tuyên truyền xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Lào Cai.

Đây là kế hoạch có tính định hướng cho hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong cả giai đoạn 2011- 2015, là cơ sở để tập hợp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Thu Hiền