Thành lập Trung tâm CNTT và truyền thông trực thuộc Sở TT&TT Tiền Giang

6/29/2011 4:20:25 PM

Ngày 29/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang công bố thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các ứng dụng và phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông; Thu thập xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, tiếp nhận, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thực hiện các chuyên đề, chuyên mục về công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến các thành tựu và kiến thức đến người dân; Quản trị hạ tầng; Sản xuất phần mềm tin học; thiết kế website; Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; Đào tạo và liên kết đào tạo với các cơ sở theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định…

Ông Nguyễn Văn Yên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang.

Anh Thư