Quảng Ninh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước

5/23/2011 2:53:59 PM

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/05/2011 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.Ứng dụng CNTT ngày càng được đẩy mạnh trong hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Để đảm bảo thực hiện tốt ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ. 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và triển khai hoạt động ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý; gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. 

Cụ thể, cần tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về CNTT được học tập, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư, đảm bảo tính kế thừa, tích hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu của tỉnh, tránh đầu tư trùng lặp; có biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc ứng dụng CNTT phải gắn với chương trình cải cách hành chính; phải hợp lý hóa các quy trình công việc, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để tạo cơ sở cho việc tin học hóa. Trong đó cần quan tâm tới việc đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu đến năm 2015 sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp. 

Lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chủ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; triển khai ứng dụng phần mềm mã nguồn mở thay thế dần cho các phần mềm nguồn đóng có bản quyền; tăng cường sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến,…; đưa các hệ thống thông tin của tỉnh tập trung về Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Các địa phương, đơn vị phải tăng cường sử dụng và cung cấp thông tin đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh cho người dân và doanh nghiệp theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin.

Cùng với một số chỉ đạo khác, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho những sở, ban, ngành liên quan và nhấn mạnh: Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, do đó các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh