Vĩnh Long: Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh

8/5/2010 9:56:44 AM

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 20/2010/QĐ- UBND ngày 29/07/2010 về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, hệ thống thư tín điện tử của tỉnh Vĩnh Long được xây dựng theo mục tiêu chương trình tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, là thành phần của hệ thống thông tin điện tử của tỉnh và Chính phủ, là công cụ phục vụ các tổ chức, tập thể và cá nhân trong tỉnh để sử dụng và gửi, nhận, trao đổi thông tin dưới dạng thư tín điện tử phục vụ công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công.


Sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của hệ thống mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm văn bản giấy tờ hành chính và thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Hệ thống thư tín điện tử của tỉnh được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật mạng tin học diện rộng của tỉnh gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng cục bộ (mạng LAN của các tổ chức), Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và mạng WAN của tỉnh, liên kết mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet) và mạng Internet.