Vĩnh Long ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh

6/11/2010 9:19:37 AM

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động in, photocopy, xuất bản phẩm, ngày 04/5/2010 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý các hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý các hoạt động in, xuất bản phẩm, tổ chức triển khai, phổ biến hướng dẫn các quy định của pháp luật đối với các đối tượng, các cơ sở in, các tổ chức, cá nhân sử dụng phô-tô màu, in thủ công, in lụa, in lưới trong tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê các cơ sở đăng ký kinh doanh nghề in, xuất bản phẩm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in, xuất bản phẩm chưa đăng ký kinh doanh làm hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện các hướng dẫn, các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý về hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm.