Một xã miền núi tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010

6/5/2010 3:15:29 PM

Từ ngày 25/5/2010, Đoàn công tác Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe- nhìn tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra các huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, đoàn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo của huyện kiểm tra, giám sát kịp thời nắm bắt tình hình triển khai và hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, hầu hết các hộ gia đình đã cùng phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cán bộ điều tra.


Điển hình xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn là một xã miền núi của tỉnh, sau 3 ngày tiến hành điều tra (từ ngày 01/6/2010) đã hoàn thành Phiếu điều tra thống kê điện thoại, internet và nghe-nhìn cấp xã (phiếu số 3) và cấp thôn (phiếu số 4) cho: 06 đơn vị trên địa bàn, trong đó: 49 máy vi tính đang sử dụng; 05 đơn vị có nối mạng internet, chiếm tỷ lệ 83.3%; 02 đơn vị có mạng nội bộ, chiếm tỷ lệ 33.3%.

Xã Quế Lộc hiện có 05 thôn/1444 hộ/ 5344 nhân khẩu, trong đó: 878 hộ chính sách, hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 60.8 %; 2.360 người sử dụng điện thoại di động, chiếm tỷ lệ 44.2 %; 182 hộ có điện thoại cố định (106 hộ dùng loại có dây, 76 hộ dùng loại không dây) chiếm tỷ lệ 12.6 %; 62 hộ có máy vi tính, với: 65 máy vi tính (có 17 hộ đã nối mạng internet, chiếm tỷ lệ 4.5 %, 149 người biết dùng internet, chiếm tỷ lệ 2.8 %); 65 hộ có máy thu thanh, chiếm tỷ lệ 4.5 %; 1161 hộ có máy thu hình (1041 dùng anten chảo, 120 dùng anten dàn) chiếm tỷ lệ 80.4 %; 1444  hộ có điện thắp sáng, chiếm tỷ lệ 100 % .