Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

11/27/2009 10:15:55 AM

Ngày 16/11/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 1985/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của Nhà nước.


Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và 04 phòng chức năng: Kế hoạch-Tổng hợp; Kỹ thuật-Quản trị; Thông tin-Đào tạo; Quản lý dự án. Nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp nhận và chuyển giao các thành tựu Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản trị hạ tầng, hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh; tư vấn, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng liên quan được pháp luật quy định.