Lào Cai: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

11/5/2009 2:13:41 PM

Để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 28/10, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND quy định việc quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn.Giao diện chính của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai

Quy chế gồm 18 Điều,  IV Chương quy định chi tiết về nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến; quy trình tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai...

Theo đó, các cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm niêm yết công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thời hạn trả kết quả đối với từng dịch vụ công trên các cổng thành viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi về các dịch vụ công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên có trách nhiệm quy định quy trình giải quyết hồ sơ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình áp dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phù hợp với quy trình chung về thủ tục hành chính nhằm cung cấp và khai thác các dịch vụ này một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại diện Microsft Việt Nam nhấn nút khai trương Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Quy chế cũng quy định rõ, thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ không được vượt quá thời gian quy định của từng dịch vụ công theo quy định của pháp luật; Trường hợp các dịch vụ công nằm trong hệ thống liên thông điện tử, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất về thời gian thực hiện đối với các dịch vụ công thuộc phạm vi ngành mình phụ trách, đồng thời niêm yết công khai về thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ trên các cổng thành viên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến là: Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu; thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử; tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động của Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.