Bình Định: Tăng cường quản lý xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm

9/14/2009 1:27:32 PM

Ngày 07/9/2009, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản-in-phát hành nhằm định hướng hoạt động và góp phầm làm lành mạnh đời sống văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Chỉ thị nêu rõ: cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, tổ chức tập huấn quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về hoạt động xuất bản-in-phát hành; tổ chức các hoạt động thông tin, triễn lãm, hội chợ sách cấp tỉnh, cũng cố tủ sách ở các bưu điện văn hoá xã, phát động xây dựng tủ sách gia đình, phong trào đọc sách trong nhân dân; tổ chức phát hành sách phục vụ các địa phương ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm.