Kết quả bước đầu trong công tác Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Long An

8/13/2009 3:28:23 PM

Bắt đầu tiếp nhận chức năng quản lý về báo chí trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập Sở Thông tin và Truyền thông năm 2008. Sở TT&TT Long An đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt chức năng là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ở địa phương.


Trong thời gian đầu, Sở TTTT triển khai công tác QLNN về báo chí còn gặp nhiều khó khăn, vừa làm nhiệm vụ nhưng lại vừa sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy và tuyển dụng nhân sự mới. Sở TTTT đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác QLNN về báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan Báo Long An, hệ thống Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Tạp chí văn nghệ Long An, Cổng thông tin điện tử, Trang thông điện tử, các bản tin, tờ tin trong tỉnh có bước phát triển mới, năng động, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin, tuyên truyền của các loại hình báo chí theo phương châm hoạt động đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là góp phần thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 41-TB/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tuởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, đồng thời thúc đẩy các hoạt động báo chí trong tỉnh phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; thể hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và là diễn đàn của nhân dân.

Trong thời gian qua, Sở TTTT đã tích cực chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và một số ngành liên quan tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quản lý báo chí như: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Long An; Quy chế của Tỉnh ủy về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; nhìn chung đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, Hội Nhà báo, cơ quan QLNN về báo chí và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong công tác quản lý báo chí, góp phần định hướng công tác chính trị - tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.
 
Bên cạnh đó, tích cực tham mưu UBND tỉnh Long An tổ chức thành công Hội Báo xuân Kỷ Sửu và thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch báo chí in của tỉnh; tiến hành rà soát, đánh giá triển khai thực hiện hoàn thành quy hoạch mạng lưới báo chí in tỉnh Long An đến năm 2020 theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngoài việc giữ nguyên hiện trạng Báo Long An, phụ trương Thế giới thể thao, đặc san chuyên đề Báo Long An, Tạp chí văn nghệ của tỉnh. Đến năm 2020 sẽ phát triển thêm 2 đặc san chuyên đề của Báo Long An và Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh và 3 tạp chí của Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT-TH và Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh.
 
Ngoài ra, Sở đã hoàn thành công tác thống kê, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống PT-TH trên địa bàn tỉnh góp phần cho công tác xây dựng quy hoạch hệ thống PT-TH toàn quốc đến năm 2020 và tham mưu đề nghị Bộ TTTT cấp, bổ sung Thẻ nhà báo cho 20 phóng viên báo chí có đủ điều kiện theo quy định. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, Hội nhà báo, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tổ chức và tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí trong tỉnh tham gia đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện nghiêm túc đề án của Thủ tướng chính phủ đưa thông tin pháp luật đến cán bộ và nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế VH-TT cơ sở đến năm 2010.
Duy trì nề nếp công tác họp giao ban báo chí hàng tháng, quý theo Quy chế của Tỉnh ủy quy định, nhằm định hướng thông tin trên báo chí và nhận xét đánh giá về mặt QLNN theo các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, đồng thời lưu ý nhắc nhở các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và kịp thời thông tin định hướng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
 
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là công khai hóa các quy trình thủ tục thẩm định cấp các loại giấy phép theo thẩm quyền quản lý của Sở TTTT bằng hình thức đưa thông tin lên trang Website của Sở và thông báo bằng văn bản. Đồng thời cấp giấy phép các bản tin chuyên đề theo đúng quy định của Luật báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tổ chức thực hiện nề nếp công tác quản lý lưu chiểu báo chí theo quy định và cụ thể hóa kịp thời các văn bản phối hợp với báo, đài tỉnh, các ban ngành chức năng liên quan; thường xuyên chỉ đạo hệ thống ngành Văn hóa - Thông tin huyện, thị phối hợp các đài, trạm truyền thanh, hệ thống thiết chế văn hóa- thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước.
Nhờ làm tốt chức năng phối hợp trong công tác QLNN về báo chí, mà trong thời gian qua hoạt động của các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế; phản ánh phong phú đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng của người dân, đảm bảo thông tin chính xác; không có trường hợp sai phạm Luật Báo chí, thông tin trái chiều, gây nhiễu thông tin hoang mang trong nhân dân.

Trong kế hoạch công tác tiếp theo, Sở TTTT tăng cường công tác phối hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, trong đó triển khai thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch báo chí in; Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và thực hiện đầy đủ các mặt công tác QLNN về báo chí nhất là triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong hoạt động báo chí; duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí, nhằm bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan báo chí không ngừng phát triển, đáp nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên ngoài tỉnh thuờng trú tác nghiệp tại tỉnh để làm tốt công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng thời ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên ngành về báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý báo chí in, báo hình, báo nói, báo điện tử ở trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, bộ phận Quản lý báo chí của Sở TTTT Long An đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác QLNN về hoạt động báo chí./.