Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động in trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

8/2/2009 4:50:40 PM

Đoàn thanh tra liên ngành do sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ trì vừa tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động in trên một số địa bàn trọng điểm của tỉnh.


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của xã hội, các loại hình kinh doanh dịch vụ, trong đó có hoạt động in cũng có chiều hướng gia tăng. Toàn tỉnh hiện có 02 cơ sở in được cấp giấy phép in xuất bản phẩm, 02 cơ sở in gia công cho nước ngoài và hàng trăm cơ sở in photo, in lưới, in bao bì... Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện nên công tác quản lý, giám sát hoạt động đã được các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để các hoạt động đi
vào nề nếp, đúng pháp luật. Qua kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm như thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao và thị xã Phú Thọ, nhìn chung các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của nhà nước về hoạt động in; nội dung thông tin trong sản phẩm in được thực hiện theo các quy định của Luật Xuất bản; không có hiện tượng sai phạm lớn xảy ra như in lậu, nhân bản xuất bản phẩm không được phép lưu hành, in sai sản phẩm đã đăng ký...Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong lĩnh vực hoạt động in vẫn còn nảy sinh một số tồn tại như nhận thức của một số chủ cơ sở in về loại hình kinh doanh có điều kiện còn hạn chế , dẫn đến chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về in; một số cơ sở in kẻ dòng trước đây phát triển khá rầm rộ nay đa phần đã ngừng hoạt động do sản phẩm không tiêu thụ được. Việc Chính phủ bãi bỏ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề in lưới, photocopy đã gây khó khăn cho công tác quản lý ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động in ở cơ sở còn chưa thường xuyên, do vậy nhiều đối tượng mới tham gia kinh doanh chưa nắm chắc các quy định của nhà nước về lĩnh vực hoạt động in, còn để xảy ra nhiều thiếu xót trong khi hành nghề. Trong tổng số 60 cơ sở mà đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra có 07 cơ sở vi phạm các quy định, điều kiện về an ninh trật tự để hành nghề kinh doanh có điều kiện; 23 cơ sở không có xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; 10 cơ sở không có sổ quản lý hoạt động in.

Thông qua công tác thanh , kiểm tra, các cơ sở kinh doanh hoạt động in trên địa bàn tỉnh đã được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về lĩnh vực hành nghề kinh doanh có điều kiện; qua đó có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng các sản phẩm in, tạo môi trường văn hóa phẩm lành mạnh , góp phần giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, thẩm mỹ; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ