Sở TT&TT Gia Lai: Nghiên cứu khoa học về Từ điển phương ngữ Jrai-Việt và Bahnar-Việt

7/13/2009 3:17:05 PM

Hội thảo Đề tài khoa học cấp cơ sở tại huyện Chư PrôngThực hiện các Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 về "Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện từ năm 2008", Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 về "Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện từ năm 2009" của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 02 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai - Việt"; "Từ điển điện tử phương ngữ Bahnar - Việt".


Hội thảo Đề tài khoa học cấp cơ sở tại huyện Chư PrôngThực hiện các Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 về "Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện từ năm 2008", Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 về "Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện từ năm 2009" của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 02 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai - Việt"; "Từ điển điện tử phương ngữ Bahnar - Việt".

Mục tiêu của các Đề tài khoa học nói trên là đáp ứng nhu cầu tra cứu chéo tiếng Việt – Jrai và Jrai – Việt; Việt – Bahnar và Bahnar – Việt trên máy tính, trên Internet, kèm theo đó là những hình ảnh sinh động về phong tục tập quán, về văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào Jrai, đồng bào Bahnar trên địa bàn tỉnh. "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai - Việt"; "Từ điển điện tử phương ngữ Bahnar - Việt" được thiết kế linh động như có thể cập nhật, xóa, sửa từ ngữ. Ngoài việc cài đặt chương trình chạy độc lập trên 01 máy tính, chương trình còn chạy ở dạng Web Application trên Interrnet và tự động cập nhật dữ liệu. Đây là diểm khác biệt so với các phần mềm từ điển trước đây để thuận tiện cho người dùng tra cứu từ ở bất kỳ đâu, thời điểm nào.

Việc thực hiện các đề tài khoa học "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai - Việt"; "Từ điển điện tử phương ngữ Bahnar - Việt" là biện pháp hữu hiệu để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu, học về ngôn ngữ, văn hóa Jrai, Bahnarr dễ dàng hơn; hiện đại hóa phương pháp dạy và học về tiếng và chữ viết Jrai, Bahnar đồng thời làm rõ các phương ngữ, dị bản về tiếng và chữ viết Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần vào việc xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài Sở TT&TT là đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện các Đề tài nói trên còn có những người am hiểu về văn hóa và chữ viết Jrai, Bahnar, các nghệ nhân, các tác giả của các công trình khoa học đã xuất bản, phát hành như Giáo trình dạy tiếng Jrai, Giáo trình dạy tiếng Bahnar, Từ điển phương ngữ Jrai, Bahnar (các bộ từ điển giấy), ...

Trong năm 2008, Sở TT&TT đã phối hợp với các nhóm thực hiện Đề tài đã tổ chức Hội thảo cơ sở Đề tài khoa học “Từ điển điện tử phương ngữ Jrai – Việt tại huyện Chư Prông và thị xã A Yun để các đại biểu là già làng, trưởng thôn và một số cá nhân có hiểu biết về văn hóa Jrai và phương ngữ Jrai tại địa phương tham gia góp ý; trong quý II/2009 đã tổ chức tại 02 địa phương trong tỉnh (huyện Chư păh, huyện Đức Cơ) có phương ngữ Jrai. Dự kiến đến cuối năm 2009 sẽ hoàn thành đề tài "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai - Việt" và cuối năm 2010 sẽ hoàn thành đề tài “Từ điển điện tử phương ngữ Bahnar - Việt"./.