Vĩnh Long: Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến văn bản pháp luật về quản lý và sử dụng dịch vụ Internet

6/17/2009 8:39:54 AM

Ngày 11/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp VTC Game tổ chức tập huấn cho hơn 200 đại lý Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long, nhằm phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến.


Ngày 11/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp VTC Game tổ chức tập huấn cho hơn 200 đại lý Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long, nhằm phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến.

Các quy định này gồm các văn bản: Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 28/2009/NĐ-CP, Thông tư 05/2008/TT-BTTTT, Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT- BVHTT-BBCVT-BCA và Quyết định 10/2009/QĐUB của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Nhằm nâng cao hiểu biết và hạn chế tiêu cực tại các đại lý Internet công cộng, VTC Game giới thiệu phần mềm quản lý phòng máy Internet iCafe do VTC Game phát hành và cung cấp phần mềm miễn phí cho các đại lý Internet. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai cho 7 huyện còn lại trong thời gian tới.