Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

1/13/2009 9:20:16 AM

Ngày 08/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Khánh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo các cơ quan Báo, Đài PT- TH, Hội văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Nhà in Bắc Kạn cùng các lãnh đạo, chuyên viên phòng VH- TT các huyện, thị xã.


Ngày 08/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Khánh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo các cơ quan Báo, Đài PT- TH, Hội văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Nhà in Bắc Kạn cùng các lãnh đạo, chuyên viên phòng VH- TT các huyện, thị xã.

Năm 2008 Sở TT&TT Bắc Kạn đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả. Sở cũng đã xác định rõ nhiệm vụ và những việc cần làm trong thời gian tới đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn cần khắc phục. Công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở đã đạt kết quả tốt. Về công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Sở đã chủ động xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế, quy hoạch, kế hoạch nhằm thúc đẩy ngành TT&TT của tỉnh như: xây dựng đề án quy hoạch phát triển mạng BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh; quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý; kế hoạch ứng dụng CNTT; kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách của ngành....

Về công tác tham mưu, phối hợp xây dựng văn bản: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý của ngành như: Quy chế phối hợp trong phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT; quy định cấp phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị; dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đề án thành lập Trung tâm CNTT và Truyền thông.... Cùng phối hợp với các cơ quan khác trong công tác kiểm tra, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp, phối hợp để xây dựng và tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các văn bản quản lý trong ngành.

Về công tác thực thi pháp luật, chỉ đạo điều hành được thực hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực: BCVT, CNTT, BC- XB và đã thu được nhiều kết quả. Về BCVT: chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT thực hiện cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo thống kê, quản lý chất lượng, phòng chống tội phạm, chủ động phòng chống lụt bão đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn an ninh mạng được đảm bảo. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp về thủ tục cấp phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động...Về CNTT: Hướng dẫn các sở, ban, ngành và các huyện thị xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT theo quyết định số 43/2008/QĐ-TTg, tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng Microsoft Office bản quyền cho các cơ quan nhà nước. Thẩm định 05 hồ sơ dự án về CNTT...Về BC-XB: duy trì thường xuyên công tác giao ban báo chí, Sở đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực tình hình của địa phương, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Trong năm Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Quyết định 1113/QĐ-TU ngày 14/8/2008 quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các ban xây dựng Đảng, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra: điều hành, phối hợp công tác để hoạt động thanh tra không bị chồng chéo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương; phối hợp tốt và có hiệu quả đối với các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực quản lý của ngành. Trong năm 2008 Sở đã tiến hành 06 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật. Một số các doanh nghiệp và cá nhân vi phạm Sở đã nhắc nhở, không xử phạt và đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật của Nhà nước.

Tình hình sản xuất kinh doanh phát triển BCVT, CNTT có nhiều chuyển biến. Hiện toàn tỉnh có 97 điểm BĐVHX, 100% số xã có thư, báo đến trong ngày; tổng doanh thu đạt 8.204 triệu đồng. Viễn thông và Internet tiếp tục tăng trưởng mạnh: các doanh nghiệp viễn thông đã phát triển được 192 trạm BTS; tổng số thuê bao điện thoại là 199.787 thuê bao (thuê bao cố định là 45.486, thuê bao di động là 154.301) với mật độ điện thoại là 65,34 máy/100 dân; toàn tỉnh có 2960 thuê bao internet; tổng doanh thu viễn thông đạt 130.538,871 triệu đồng.

Về chương trình công tác năm 2009 Sở sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức; xác định vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Sở TT&TT là Sở đa ngành, đa lĩnh vực tác động lớn đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của địa phương và đất nước trong thời kỳ hội nhập.

2. Tập trung xây dựng các Đề án, dự án, các dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh năm 2009.

3. Tập trung chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước ở cấp huyện, hướng dẫn các phòng VHTT thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT tại các huyện, thị xã.

4. Khẩn trương xây dựng Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, nhất là đào tạo cán bộ phụ trách CNTT các sở, ngành và các huyện, thị xã.

5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử. Tiếp thu và triển khai đề án ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử từ tỉnh đến các huyện, thị.

6. Tăng cường hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; thực hiện tốt tất cả các cơ chế chính sách, quy chế quản lý mới để hai lĩnh vực BC và XB đạt hiệu quả tốt.

7. Chỉ đạo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp BC, VT, CNTT tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển, nhất là mạng lưới dịch vụ BC, VT, internet đảm bảo năng lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước.

8. Đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc trên tất cả các lĩnh vực, đoàn kết, xây dựng ngành TT&TT ngày càng phát triển, tạo đà cao hơn cho những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hoàng Ngọc Đường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phó Chủ tịch ghi nhận những cố gắng nỗ lực mà Sở đã đạt được trong năm 2008 và nhấn mạnh: Sở TT&TT phải tập trung suy nghĩ, sức lực để thực hiện nhiệm vụ năm 2009; Sở cần xây dựng chương trình hành động về CNTT năm 2009 trình UBND tỉnh, năm 2009 phải là bước đột phá, cú hích về CNTT, tạo nền móng cho những năm tiếp theo.