Kon Tum : Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh

10/10/2008 2:22:14 PM

Thực hiện Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 06/10/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã (gọi chung là cơ quan hành chính Nhà nước ) theo các quy định hiện hành về báo chí.


Thực hiện Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 06/10/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã (gọi chung là cơ quan hành chính Nhà nước ) theo các quy định hiện hành về báo chí.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước ( gọi tắt là người phát ngôn ) là người đứng đầu hoặc được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được nhân danh, đại diện cho cơ quan, đơn vị mình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan HCNN.Người phát ngôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan, đơn vị về những nội dung thông tin cung cấp cho báo chí. Những người trong cơ quan, đơn vị HCNN mà không phải là người phát ngôn có thể cung cấp thông tin cho báo chí, song không được nhân danh cơ quan để phát ngôn và không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, không trung thực, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung cung cấp cho báo chí của mình.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 16/10/2008,các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh phải cử người phát ngôn báo chí của cơ quan, đơn vị mình và thông báo cho các cơ quan báo chí, cơ quan QLNN về báo chí của địa phương theo quy định ./.