Thái Bình: Sở Thông tin và Truyền thông với Hội Nông dân thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn.

6/23/2008 9:46:23 AM

Ngày 20/6/2008, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nông dân Thái Bình thống nhất ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2013 với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Hội Nông dân nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào phục vụ có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá trên phạm vi toàn tỉnh.


Ngày 20/6/2008, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nông dân Thái Bình thống nhất ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2013 với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Hội Nông dân nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào phục vụ có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá trên phạm vi toàn tỉnh.

Chương trình phối hợp hoạt động có các nội dung cơ bản như sau:

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các cuộc tọa đàm, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; mở các chuyên mục trên Báo Thái Bình; mỗi năm tổ chức 01-02 kỳ hội thảo; đưa các tin, bài về bản tin CNTT của Sở Bưu chính, Viễn thông, và bản tin “Nông dân Thái Bình” của Hội Nông dân tỉnh trên các Website để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

2. Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, hội viên, nông dân. Phấn đấu đến năm 2013 đào tạo phổ cập tin học cho trên 50% số cán bộ chủ chốt của Hội nông dân cấp cơ sở; tập huấn thành thạo cho trên 5% số cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân tình nguyện là “hạt nhân tin học ở thôn, xóm” về truy cập mạng và tìm kiếm thông tin trên Internet.

3. Phối hợp xây dựng các mô hình ứng dụng CNTT trong nông nghiệp nông thôn, nông dân; tổ chức tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm khai thác có hiệu quả ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

4. Phối hợp với công an tỉnh, các ngành chức năng, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin nông thôn.

5. Phối hợp với tăng cường nội dung thông tin phù hợp với đối tượng hội viên, nông dân để sử dụng và khai thác có hiệu quả dịch vụ tại các điểm Bưu điện Văn hoá xã.

6. Phối hợp tuyên truyền về các dịch vụ viễn thông công ích đến bà con nông dân; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc cung cấp dịch vụ, chất lượng dịch vụ do các doanh nghiệp viễn thông cung cấp để bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Trong bài phát biểu của mình, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nông dân đã khẳng định: Ngay sau lễ ký kết hai ngành sẽ tổ chức triển khai, quán triệt chương trình phối hợp theo ngành dọc của mình để đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách hiệu quả nhất. Sở Thông tin và Truyền thông với chức năng là cơ quan thường trực chương trình ứng dụng và phát triển CNTT sẽ tích cực tham mưu cho tỉnh để có cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các vùng nông thôn; chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở hỗ trợ giúp Hội Nông dân thực hiện tốt các nội dung: hỗ trợ kỹ thuật; các điều kiện cần thiết để đào tạo (xây dựng giáo trình, giáo viên …) về công nghệ thông tin cho hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh; Đồng thời đề nghị Thường trực Hội nông dân chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình phối hợp giữa Hội nông dân và Sở Thông tin và truyền thông đến các cấp Hội nông dân trong tỉnh; tăng cường hơn nữa tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ hội viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc ứng dụng CNTT vào sản xuất; cụ thể hóa chương trình hành động như tăng cường trang bị tài liệu, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở một số lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ Hội để từ đó nhân ra diện rộng, ưu tiên lựa chọn các mô hình điểm.... Đặc biệt nhấn mạnh việc giao cho Ban kinh tế - xã hội Hội nông dân tỉnh và Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo hai ngành trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp, đồng thời thường xuyên thông tin phản ánh với lãnh đạo hai ngành để giải quyết, khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.