Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông

10/22/2007 3:40:58 PM

Ngày 16/10/2007, đ/c Phạm Thế Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT). Sau khi nghe báo cáo của Sở BCVT Gia Lai về triển khai các hợp tác trên lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông (TT) giữa Sở BCVT thành phố Hồ Chí Minh và Sở BCVT tỉnh Gia Lai, là một nội dung trong Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh; phù hợp với các chủ trương phát triển CNTT &TT trên địa bàn tỉnh; đồng chí đã hoan nghênh sự nổ lực của Sở BCVT.


Ngày 16/10/2007, đ/c Phạm Thế Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT). Sau khi nghe báo cáo của Sở BCVT Gia Lai về triển khai các hợp tác trên lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông (TT) giữa Sở BCVT thành phố Hồ Chí Minh và Sở BCVT tỉnh Gia Lai, là một nội dung trong Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh; phù hợp với các chủ trương phát triển CNTT &TT trên địa bàn tỉnh; đồng chí đã hoan nghênh sự nổ lực của Sở BCVT.

Tại buổi làm việc, đ/c chỉ đạo một số đơn vị thuộc tỉnh làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông và bàn các giải pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm giao Sở BCVT như:

- Làm đầu mối phối hợp với Sở BCVT và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Dự án ứng dụng CNTT chẩn đoán bệnh qua mạng giữa các bệnh viện của TP Hồ Chí Minh với 01 bệnh viện tuyến tỉnh; đào tạo trực tuyến về Y tế qua mạng. Phối hợp với Sở Y tế Gia Lai để tổ chức triển khai thực hiện Đề án nêu trên tại địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả; thời gian triển khai từ Quý IV năm 2007. Rút kinh nghiệm để đề xuất triển khai cho các bệnh viện tuyến tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch đào tạo về nguồn nhân lực CNTT; trong đó có nội dung đề nghị sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia giải pháp Phần mềm nguồn mở và OpenLab do Sở BCVT thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, tiến hành thí điểm tại Sở BCVT Gia Lai, thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo về công nghệ nguồn mở và tiến đến triển khai thí điểm tại một số đơn vị trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở BCVT thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trong đó Sở BCVT thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối giúp tỉnh Gia Lai mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT.

- Xây dựng lại Đề án thành lập Trung tâm CNTT & Truyền thông thuộc Sở, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, lộ trình hoạt động, nhất là các nhiệm vụ công ích, khả năng phát triển, thống nhất với Sở Nội vụ để sớm trình UBND tỉnh xem xét thành lập.