Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Sở BCVT về lĩnh vực BCVT và CNTT

9/17/2007 11:15:02 AM

Ngày 10/9/2007, đ/c Lê Việt Hường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông.


Ngày 10/9/2007, đ/c Lê Việt Hường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông.

Tại buổi làm việc, đ/c Lê Việt Hường đã có ‎ý kiến chỉ đạo: Thống nhất tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông & Internet và Hội thảo "Hành chính điện tử" vào ngày 25/9/2007 do UBND tỉnh chủ trì. Về chuyển giao các kết quả của Đề án 112 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 4294/VPCP-CN ngày 03/8/2007, đ/c chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh bố trí làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông để thống nhất nội dung cần bàn giao (hồ sơ, hệ thống tích hợp dữ liệu, công tác nhân sự,...), theo đó, hai đơn vị phối hợp dự thảo các quyết định về chuyển giao trình UBND tỉnh quyết định trong tháng 10/2007.

Đối với Chương trình viễn thông công ích của Chính phủ, Sở làm việc với các doanh nghiệp để bàn bạc cụ thể về những khó khăn như địa điểm bố trí các điểm viễn thông, Internet, công cộng, trên cơ sở đó có báo cáo đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với Sở, các doanh nghiệp viễn thông triển khai chương trình viễn thông công ích đúng đối tượng, đảm bảo tính công bằng, hợp lý.

Về chi cho đầu tư phát triển CNTT theo quy định tại Luật CNTT, Sở Bưu chính Viễn thông làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, đảm bảo tỷ lệ tăng chi ngân sách cho CNTT hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT/2007 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong công tác quản lý hành chính Nhà nước phục vụ cải cách hành chính" nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành, các cấp phục vụ cải cách hành chính; khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý; rút ngắn thời gian xử lý công việc; cải thiện phong cách, hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về " Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đ/c giao Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi "Tin học khối cán bộ, công chức thuộc sở, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước", trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm nhân rộng tổ chức cho các năm sau.

Việc thành lập Trung tâm CNTT & Truyền thông, đ/c giao Sở Bưu chính Viễn thông xây dựng lại Đề án, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, lộ trình hoạt động, nhất là khả năng tự chủ về kinh phí hoạt động của Trung tâm sau khi thành lập, thống nhất với Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh xem xét thành lập Trung tâm đầu năm 2008.

Đối với việc quản lý thuê bao di động trả trước theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2007, đ/c giao Sở Bưu chính Viễn thông tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý dịch vụ viễn thông trả trước; tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông trả trước; hướng dẫn việc thực hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.