Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.

8/22/2007 3:17:26 PM

Sáng 17/8, Sở BCVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (ƯD CNTT) giai đoạn 2007 – 2010 và năm 2008 của các cơ quan quản lý nhà nước.


Sáng 17/8, Sở BCVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (ƯD CNTT) giai đoạn 2007 – 2010 và năm 2008 của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tham dự có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên CNTT của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch ƯD CNTT giai đoạn 2007 – 2010 và năm 2008 của các cơ quan quản lý nhà nước do đồng chí Nguyễn Đình Phú – Giám đốc Sở trình bày thì việc xây dựng kế hoạch của các địa phương, đơn vị cần bám sát các nội dung sau: Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị thời gian qua (kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn cần khắc phục, nguyên nhân và đề xuất giải pháp); quan điểm và mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay; về kế hoạch ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị phải nêu được các nội dung: Xây dựng hạ tầng phục vụ ƯD CNTT; các giải pháp ƯD CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; ƯD CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực CNTT; các giải pháp thực hiện; các dự án CNTT giai đoạn 2008 – 2010…

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao nỗ lực của Sở BCVT là cơ quan đầu mối trong thúc đẩy ƯD CNTT phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời nêu rõ việc ƯD CNTT trong các cơ quan nhà nước là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp CNH – HĐH tỉnh nhà, cũng như trong lộ trình hành chính điện tử, vì vậy, Sở BCVT cần chỉ đạo cán bộ hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn nữa cho các địa phương đơn vị để xây dựng kế hoạch giai đoạn có tính khả thi cao và đạt hiệu quả như mong muốn đáp ứng đúng theo yêu cầu của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ƯD CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.