Sở BCVT Hà Tây thực hiện Dự án “Xây dựng Bản đồ số ứng dụng trong quản lý và qui hoạch mạng lưới BCVT 14 huyện, thị xã tỉnh Hà Tây

8/22/2007 3:13:48 PM

Chiều 16/8/07, tại hội trường Sở, Sở BCVT báo cáo kết quả đã thực hiện xong dự án Lập Bản đồ số ứng dụng trong quản lý quy hoạch mạng lưới. Đến dự ngoài đơn vị thực hiện là Trung tâm Biên giới và địa giới Cục đo đạc bản đồ và đơn vị chức năng Sở, còn có các đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp và các đơn vị trong ngành BCVT.


Chiều 16/8/07, tại hội trường Sở, Sở BCVT báo cáo kết quả đã thực hiện xong dự án Lập Bản đồ số ứng dụng trong quản lý quy hoạch mạng lưới. Đến dự ngoài đơn vị thực hiện là Trung tâm Biên giới và địa giới Cục đo đạc bản đồ và đơn vị chức năng Sở, còn có các đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp và các đơn vị trong ngành BCVT.

Để ứng dụng trong quản lý và quy hoạch mạng lưới BCVT của 14 huyện, thị xã tỉnh Hà Tây từ giai đoạn năm 2006 cho đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Sở BCVT Hà Tây đã ký hợp đồng với Trung tâm Biên giới và địa giới - Cục Đo đạc bản đồ xây dựng “Bản đồ số ứng dụng trong quản lý và quy hoạch mạng lưới BCVT 14 huyện, thị xã tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020”.

Mục đích việc thực hiện dự án Bản đồ số là để ứng dụng trong quản lý và quy hoạch mạng lưới BCVT 14 huyện, thị xã tỉnh Hà Tây từ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến 2020.

Việc thực hiện Bản đồ số được thực hiện dựa trên nền tảng Net, tích hợp việc quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và được phát triển trên nền tảng bản đồ số dựa trên công nghệ GIS, và được lưu theo khuôn dạng của Mirostation, hệ tọa độ VN 2.000. Bản đồ được lập trên phạm vi 14 huyện, thị xã tỉnh Hà Tây và được tổ chức thành các lớp... Các lớp được thể hiện đầy đủ trên bản đồ và được hiển thị một cách riêng biệt. Dữ liệu của các lớp độc lập với nhau và có thể cập nhật trong quá trình phát triển mạng lưới.Việc lập Bản đồ số được kết hợp với việc quy hoạch BCVT là điểm chính nhất để thể hiện ứng dụng quản lý quy hoạch mạng lưới. Nhìn vào Bản đồ số, mọi người sẽ thấy rõ Bưu chính và mạng Viễn thông sẽ có những con số cụ thể đã được khảo sát....

Như vậy, việc ứng dụng Bản đồ số được coi là một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, tiện lợi cho quá trình điều hành tổng thể mạng Viễn thông toàn tỉnh.