Sở BCVT Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2007

1/30/2007 2:07:06 PM

Sáng ngày 30/01/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai công tác năm 2007. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo các phòng Hạ tầng Kinh tế/Công thương Huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Sáng ngày 30/01/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai công tác năm 2007. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo các phòng Hạ tầng Kinh tế/Công thương Huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực BCVT & CNTT là ngành công nghệ cao, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực của xã hội, có tốc độ phát triển với tốc độ nhanh trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2006. Sở Bưu chính, Viễn thông được thành lập và đi vào ổn định tổ chức hoạt động vào cuối năm 2006 với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ CBCC còn thiếu về cả chất và lượng, cơ chế chính sách của ngành chưa được đầy đủ… Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBCC Sở cùng với sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan cấp Huyện, Thành phố và các doanh nghiệp BCVT & CNTT trên địa bàn tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông đã từng bước khắc phục những khó khăn, phát huy những lợi thế có được để ổn định tổ chức, triển khai hoạt động, công tác chuyên môn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp một phần nhỏ vào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2006 của tỉnh nhà.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí nhưng Lãnh đạo Sở cũng đã quan tâm, tạo điều kiện trang bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, xây dựng hệ thống mạng LAN hoàn thiện, truy cập Internet ADSL,… để đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn của Sở. Trên cơ sở đó, việc chỉ đạo, điều hành công tác, luân chuyển và xử lý công văn, công việc đều được thực hiện trên phần mềm E-Office, giảm thiểu tối đa về văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động theo quy định của nhà nước. Đã thành lập và triển khai hoạt động của Chi bộ Sở, Công đoàn Sở và Chi đoàn Sở. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

Trong năm 2006, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành bưu chính, viễn thông được UBND tỉnh giao đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành bưu chính, viễn thông như: Quyết định về kế hoạch phát triển BCVT & CNTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010; thành lập Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tần số trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát và đã được Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định vùng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển dịch vụ viễn thông,… Việc ứng dụng và phát triển CNTT cho các cơ quan nhà nước cũng đã được đẩy mạnh thông qua công tác thẩm định các dự án, công trình CNTT thuộc nguồn vốn Đề án 112 và vốn ngân sách địa phương. Sở Bưu chính, Viễn thông cũng đã chủ trì, phối họp với các ngành có liên quan như Công an tỉnh, Sở Văn hoá – Thông tin và các Huyện, Thành phố tổ chức đợt thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp BCVT và các đại lý Internet công cộng trên toàn tỉnh, nhắc nhở chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó tạo được sự nhận thức tốt hơn về thực hiện các quy định trong kinh doanh lĩnh vực này.

Trong năm 2007, Sở Bưu chính, Viễn thông đặt công tác củng cố tổ chức, hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển ngành, bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC Sở và cán bộ chuyên trách các Huyện, Thành phố làm nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành đến các cơ quan, địa phương có liên quan, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực ngành bưu chính, viễn thông; ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án, đề án, đề tài được chuyển tiếp từ năm 2006, trong năm 2007 Sở Bưu chính, Viễn thông đã được UBND tỉnh cho chuẩn bị đầu tư các dự án: Nhà làm việc Sở BCVT, Đưa điện thoại và Inetrnet về nông thôn, Kết nối mạng LAN/WAN của các cơ quan Đảng và nhà nước trên cơ sở đó hình thành mạng Intranet và cổng giao tiếp điện tử (Portal) Quảng Ngãi vào giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra UBND tỉnh cũng đã giao Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh Đề án “Xây dựng nền hành chính điện tử từ tỉnh xuống đến xã, phường, thị trấn” và phân bổ kinh phí cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT với kinh phí ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.