Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn QLNN BCVT và CNTT

8/21/2006 10:30:17 AM

Để từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vào nề nếp. Ngày 02/8/2006, được sự thống nhất của UBND tỉnh, Sở Bưu chính – Viễn thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý - Đô thị, Giao thông - Xây dựng thuộc 11 huyện, thị xã trong tỉnh.


Để từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vào nề nếp. Ngày 02/8/2006, được sự thống nhất của UBND tỉnh, Sở Bưu chính – Viễn thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý - Đô thị, Giao thông - Xây dựng thuộc 11 huyện, thị xã trong tỉnh.

Hội nghị nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Minh Hoan Phó chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của Sở BCVT về quản lý Nhà nước mà nhất là quản lý cơ sở hạ tầng BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh, đ/c Phó chủ tịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của BCVT và CNTT trong tình hình hiện nay, chức năng tham mưu cho UBND tỉnh của Sở và của các phòng Quản lý - Đô thị, Giao thông - Xây dựng (được gọi tắt là đơn vị cơ sở) của các huyện, thị xã đối với UBND huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các phòng chuyên môn của Sở Bưu chính Viễn thông báo cáo tình hình triển khai các nội dung:

- Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; ­

- Nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT của tỉnh và huyện, thị xã;

- Công tác thanh tra, kiểm tra về bưu chính, viễn thông và CNTT thuộc thẩm quyền qui định;

- Phương hướng, nhiệm vụ quản lý ngành trong thời gian tới, đặc biệt là việc phối hợp triển khai quản lý hạ tầng mạng viễn thông trên địa phương theo tiêu chuẩn ngành quy định và phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch của địa phương, triển khai các chương trình ứng dụng CNTT.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ các đại biểu với nội dung mà đa số lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đều quan tâm là bổ sung biên chế cho phòng Giao thông – Xây dựng của Huyện và Phòng Quản lý Đô thị của thị xã để làm tham mưu cho cấp huyện quản lý lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và CNTT tại địa phương. Đây là lĩnh vực quản lý mới, đối tượng quản lý đa dạng và phức tạp đòi hỏi phải có người có trình độ chuyên môn nhất định.... Để giải quyết vấn đề trên trong kế hoạch biên chế năm 2006 Sở Bưu chính Viễn thông đã đề nghị Sở Nội vụ làm tham mưu cho UBND Tỉnh tăng biên chế cho cấp huyện, đồng thời lãnh đạo UBND các huyện thị hứa sẽ phối hợp tốt với Sở để quản lý tốt hạ tầng mạng Bưu chính, Viễn thông ở địa phương./.