Hạn chế tối đa việc học tập, khảo sát ở nước ngoài

12/5/2012 1:20:04 PM

Đây là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Theo đó, xét hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tập toàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường tiết kiệm, phòng chống lãnh phí.

Cụ thể: Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và dự án có sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước.

Đồng thời tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao vào các mục đích như: mua sắm ôtô, tổ chức hội thảo, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên nhất là các khoản chi mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tiếp khách...

Thủ tướng cũng khuyến khích hình thức trực tuyến khi tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội; hay hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tiến hành xây dựng Chương tình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Bộ Tài chính trước 20 tháng cuối quý.