Doanh nghiệp viễn thông không được khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ viễn thông do Nhà nước quy định giá cụ thể

4/15/2011 3:10:49 PM

Đó là một trong những nội dung về nguyên tắc khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được quy định trong Nghị định 25/2011/NĐ- CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 6/4/2011. Nghị định ban hành được coi là những hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan quản lý về viễn thông thực hiện.


Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông không được khuyến mãi bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông, giảm giá hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa dịch vụ viễn thông chuyên dùng do Nhà nước quy định giá cụ thể và không được khuyến mãi giảm cước thấp hơn mức tối thiểu đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng do Nhà nước quy định khung giá hoặc giá tối thiểu.

Nghị định quy định rõ, chỉ doanh nghiệp viễn thông được phép khuyến mại đối với các dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng. Doanh nghiệp viễn thông có thể trực tiếp tổ chức thực hiện khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng của doanh nghiệp theo thỏa thuận với doanh nghiệp đó. Trong trường hợp thương nhân kinh doanh thực hiện khuyến mại thay cho doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo việc khuyến mại phải được thực hiện theo đúng chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khuyến mại.

Đối với các đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng của doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện đúng theo chương trình khuyến mại mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khuyến mại.

Khi thực hiện chương trình khuyến mại doanh nghiệp viễn thông phải thông báo với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và Sở TT& TT địa phương. Trước khi thực hiện khuyến mại các doanh nghiệp phải đăng ký giá cước với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông danh sách và nội dung các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp.

Nghị định bao gồm 46 điều quy định chi tiết các nội dung về kinh doanh dịch vụ viễn thông; thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; cấp phép viễn thông; tài nguyên, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá cước viễn thông và công trình viễn thông.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2011.

Vũ Nhung