Quy định về cung cấp thông tin trên “Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin”

10/22/2010 4:06:33 PM

Ngày 15/10/2010, Bộ TT &TT ban hành thông tư số 23/2010/ TT-BTTTT quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Trang Thông tin điện tử) có địa chỉ tên miền là: www.dautucntt.gov.vn. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin liên quan đến năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân trên Trang Thông tin điện tử.


Mục đích của việc đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử là Công bố công khai năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, giúp các chủ đầu tư và cơ quan liên quan có thông tin về năng lực quản lý, đầu tư của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam và giúp các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá về năng lực và hoạt động của mình, thực hiện công khai và làm lành mạnh hoá thị trường.

Ngoài ra, các thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử còn giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để đánh giá, bình chọn, xếp hạng năng lực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời theo dõi được tình hình hoạt động trong lĩnh vực này của các tổ chức, nhằm đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển và nâng cao năng lực của các tổ chức.

Thông tư cũng có quy định rõ đối với thông tin đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực ham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 01/12/2010.

Vũ Nhung