Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy hoạch Tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz)

8/13/2009 9:03:30 PM

Ngày 3/8/2009, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã ký ban hành Thông tư số: 27/2009/TT-BTTTT ban hành tư Quy hoạch Tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz).


Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2010 và thay thế cho Quyết định số 1197/2000/QĐ-TCBĐ ngày 12/12/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về phê duyệt Quy hoạch Tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz).

BBT