Quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

7/9/2009 2:20:52 PM


TT Quy định Tiêu chuẩn áp dụng
1 Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 157/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính TCVN 6055:1995 “Tem Bưu chính” (Áp dụng cho Tem bưu chính)
2 Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông TCVN 7189:2002 (CISPR 22:1997) “Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số rađiô – Giới hạn và phương pháp đo”

(Áp dụng cho các sản phẩm công nghệ thông tin đã được quy định trong danh mục)

3 Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/6/2006 và Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz”

(Áp dụng cho trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - BTS)