Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực bưu chính

8/18/2010 4:09:17 PM


 

STT
Tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ký hiệu
Ghi chú
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích