Danh sách cơ quan chỉ định và cơ quan công nhận.

7/10/2009 10:47:35 AM


Cơ quan chỉ định:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Website: http://www.mic.gov.vn/

Đầu mối liên hệ: TS. Lê Xuân Công, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: +8448226580

Fax: + 844 9437328

Email: lxcong@mic.gov.vn

Cơ quan Công nhận: Văn Phòng Công nhận Chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Website: http://www.boa.gov.vn/

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Đăng Thoả, Phó Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng

Điện thoại: + 8447911552

Fax: + 8447911551

Email: thoa@boa.gov.vn

KHCN