Các quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

7/10/2009 11:07:54 AM


Thể thức trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho các chuyên ngành, lĩnh vực đều áp dụng thống nhất theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Chi tiết xem quy định tại các mục:

- Mục 4. Trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và lưu trữ hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

- Mục 6. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia.