Văn bản quản lý chung

7/10/2009 10:33:27 AM


TT

Tên quy định

Ghi chú

1

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2008 và thay thế Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999

2

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Bãi bỏ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

3

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

 

4

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá

 

5