Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác QLNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

7/13/2015 3:12:48 PM


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng gửi dự thảo Báo cáo sơ kết công tác QLNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 để phục vụ Hội nghị Sơ kết công tác TTTT 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ.

Để xem toàn văn Dự thảo báo cáo, vui lòng tải về tại đây.