Số liệu thống kê lĩnh vực Phát hành năm 2007

8/9/2010 11:28:16 AM

Nguồn: Cục Xuất bản


- Tổng số đơn vị phát hành : 13.394

Trong đó:- Lĩnh vực văn hoá thông tin : 62

- Giáo dục : 66

- Quân đội : 1

- Thành phần kinh tế khác(CTTNHH, tư nhân): 65

- Nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách : 13.200

- Năm 2007 toàn ngành phát hành sách thực hiện được :

- Tổng số sách phát hành : 299,7 triệu bản

- Tổng số văn hoá phẩm phát hành : 87 triệu bản

- Doanh thu : 1.393 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước : 44,5 tỷ đồng