Số liệu thống kê Xuất bản, In, Phát hành Xuất bản phẩm năm 2009

8/9/2010 11:28:16 AM

Nguồn: Cục Xuất bản


Về Xuất bản:

Theo thống kê lưu chiểu, đến ngày 30/11/2009 toàn ngành đã xuất bản được:
- Về sách: 20.601 cuốn với 196.325.141 bản, đạt 111% về cuốn, 76% về bản so với cùng kỳ năm 2008.
- Về văn hóa phẩm: 804 loại với 15.953.000 bản, trong đó có 320 mẫu lịch với 11.700.000 bản đạt 76,4% về bản so với năm 2008.

Lĩnh vực In:
 
- Sản lượng trang in đạt 798 tỷ trang in (13x19) cm, tăng 9,7%.
- Doanh thu 45.350,4 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước 2.980,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 1.430 tỷ đồng.

Lĩnh vực Phát hành:
 
- Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu:
 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt: 18,76 triệu USD đạt 130% so với năm 2008, trong đó:
 Nhập khẩu: 7.692.000 bản sách, 6.827.000 tờ báo, tạp chí; Kim ngạch nhập khẩu đạt 15,46 triệu USD đạt 133% so với năm 2008.
 Xuất khẩu: 265.000 bản sách, 5.167.000 tờ báo, tạp chí; Kim ngạch xuất khẩu 3,3 triệu USD đạt 113% so với năm 2008.
 - Kết quả kinh doanh của toàn ngành:
 + Tổng số sách phát hành: 317,1 triệu bản, đạt 107% so với năm 2008.
 + Tổng số văn hóa phẩm phát hành: 92,3 triệu bản đạt 103% so với năm 2008.
 + Tổng doanh thu đạt 1.453 tỷ đồng, đạt 103% so với năm 2008.
 + Nộp ngân sách 46,2 tỷ đồng, đạt 100% so với năm 2008.