Biểu đồ thống kê phát triển dịch vụ viễn thông

8/20/2010 10:31:39 AM


Điện thoại cố định

 

 

 Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010


Điện thoại di động

 Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010