Tần số vô tuyến điện: Cấp phép tàu cá và PTTH

6/27/2018 9:44:00 AM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện