Vụ Công nghệ thông tin

11/6/2012 12:00:00 AM


- Quy trình xây dựng và ban hành sách trắng CNTT-TT Việt Nam - QT.CNTT.01

- Quy trình tổ chức cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về CNTT - QT.CNTT.02