Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Xem cỡ chữ

 NguyenHuyDung.jpg

Họ và tên: Nguyễn Huy Dũng

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 07/11/1983

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongDung.png

 - Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin; Công nghiệp công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Bưu chính.

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Công tác Quốc phòng - An ninh.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam.

Lượt truy cập: 21320

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)