Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Xem cỡ chữ

20181101-m21.jpg

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

                 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

                 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sinh ngày: 24/7/1962

Quê quán: Từ Sơn- Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

E-mail: nguyenmanhhung@mic.gov.vn

 - Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và  Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua – Khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống  tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và công tác khác do Chính phủ giao.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và  Truyền thông.

Lượt truy cập: 8447

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 8)