Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TIN TỨC

Đề xuất ban hành quy định mới về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước

13/09/2018 11:06 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước. Quyết định này được xây dựng với mục tiêu nhanh chóng khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg.

 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước hiện đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT (mic.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định này sẽ kéo dài đến ngày 7/11/2018.

 
20190819-pg7.jpg
 
Theo Cục Tin học hóa, cơ quan được Bộ TT&TT giao chủ trì việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước, mục tiêu của việc xây dựng, ban hành Quyết định này là nhằm nhanh chóng khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước (Quyết định 80). Cụ thể là, cập nhật phù hợp với những quy định pháp lý hiện hành như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công…; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể.
 
Quy định về quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ CNTT phù hợp với nguồn vốn sử dụng, theo dự thảo Quyết định, đối với vốn đầu tư công: thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
 
Đối với nguồn chi thường xuyên, thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, với dịch vụ, sản phẩm CNTT thông dụng, sẵn có trên thị trường như: quản lý, vận hành, bảo trì, duy trì hệ thống; trang bị, gia hạn các bản quyền phần mềm hoặc bản quyền hóa các phần mềm đang sử dụng chưa có bản quyền; dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin; thuê đường truyền; duy trì tên miền; thuê hosting; thuê chỗ đặt máy chủ; thuê máy chủ; thuê máy chủ ảo; thuê tủ rack; thuê lưu trữ; và các dịch vụ CNTT thông dụng, sẵn có khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và pháp luật về đấu thầu;
 
Còn với dịch vụ CNTT được đặt hàng theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị (gọi là dịch vụ đặt hàng) thực hiện theo kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng quy định tại Chương II Quyết định này.
 
Đối với nguồn vốn nhà nước khác, việc thuê dịch vụ CNTT sử dụng các nguồn vốn nhà nước khác phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này; các nội dung khác phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý và sử dụng nguồn vốn tương ứng.
 
Cùng với việc quy định cụ thể về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng, dự thảo Quyết định cũng quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, hợp đồng cung cấp dịch vụ đặt hàng và việc triển khai thực hiện.
 
Dự thảo Quyết định quy định, dịch vụ đặt hàng phải được kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi tiến hành thuê dịch vụ. Chủ trì thuê có thể lựa chọn một trong các hình thức: tự kiểm thử nếu đủ năng lực, phương tiện và thiết bị; thuê đơn vị kiểm thử độc lập có đủ năng lực, phương tiện và thiết bị để thực hiện kiểm thử.
 
Kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử phải được lập thành văn bản và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử. Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử là căn cứ để tiến hành thuê dịch vụ hoặc để chủ trì thuê yêu cầu nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. Dịch vụ đặt hàng sau khi được nhà thầu bổ sung, hoàn thiện phải được chủ trì thuê tổ chức kiểm thử hoặc vận hành thử lại. Quá trình này chỉ kết thúc khi dịch vụ đặt hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cần đáp ứng.
 
Dự thảo Quyết định cũng nêu rõ, thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ đặt hàng và phần mềm đặt hàng là tài sản thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị thuê. Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ cho chủ trì thuê các thông tin, dữ liệu, phần mềm đặt hàng khi kết thúc hợp đồng để bảo đảm cơ quan nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.
 
 Được biết, bên cạnh việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước, Bộ TT&TT đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo công văn của Bộ TT&TT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương một số nội dung của Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.
 
Công văn này nhằm thống nhất một số nội dung trong công tác thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác. Hạn cuối để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân góp ý cho dự thảo công văn của Bộ TT&TT hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 80 về thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước là ngày 20/9/2018.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 925

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)