Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

TIN TỨC

Thực hiện các tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

19/11/2014 09:27 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thông tin và truyền thông là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển thông tin và truyền thông là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, ngày 22/3/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã chuẩn nông thôn mới về tiêu chí số 8 (bưu điện) là xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và có Internet đến thôn.

 

Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông đạt tiêu chí là xã có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trong trường hợp xã chỉ có một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông thì điểm phục vụ đó phải có khả năng đồng thời cung ứng dịch vụ bưu chính và dịch vụ viễn thông công cộng. Trường hợp xã không có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng nếu có ít nhất 30% số hộ gia đình trong xã có thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông thì được coi là đã đạt tiêu chí về điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.

 

Để được công nhận đạt tiêu chí có Internet đến thôn, các xã phải có ít nhất 30% số thôn thuộc xã đáp ứng một trong các điều kiện: có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL, mã số QCVN 34:2001/BTTTT.

 

Để thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ, tích cực và hướng dẫn các nội dung quy hoạch, kế hoạch; phát động phong trào thi đua; kiểm tra việc thực hiện chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trong xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2250/KH-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển hạ tầng mạng viễn thông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 có chú trọng đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các xã chưa đáp ứng được tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

Năm 2011, khi Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới thì Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo rà soát và đánh giá hiện trạng tiêu chí xây dựng nông thôn mới lĩnh vực thông tin và truyền thông. Mặt khác, kêu gọi các doanh nghiệp khi đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tiến tới đảm bảo hạ tầng cho xây dựng nông thôn mới.

 

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban hành văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông huy động các nguồn lực cũng như nguồn vốn để tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu về tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục huy động nguồn lực cũng như nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông đảm bảo về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet tại thôn, bản, và các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông tại các xã. Triển khai thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

 

Theo rà soát và đánh giá của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các huyện, thành, thị; năm 2011, số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về bưu điện là 185/247 xã xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2012, con số này là 201/247 xã, chiếm tỷ lệ 81,3%.

 

Hiện nay, với 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh; nguồn vốn huy động năm 2011 đạt trên 18 tỷ đồng chủ yếu đầu tư vào phát triển hạ tầng có Internet đến thôn. Năm 2012, tổng nguồn vốn huy động là 20 tỷ đồng. Dự kiến năm 2013 sẽ huy động được 10 tỷ đồng từ các doanh nghiệp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Thông tin và Truyền thông là thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc chỉ đạo thực hiện tiêu chí về bưu điện còn được phân công theo dõi địa bàn huyện Đoan Hùng. Đây là huyện những năm gần đây có tốc độ phát triển nhanh, có vị trí giao thông thuận lợi, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng địa bàn rộng, nguồn ngân sách còn hạn chế. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, đến nay, trong 27 xã xây dựng nông thôn mới của huyện Đoan Hùng đã có 1 xã đạt 17/19 tiêu chí (3,7%), 1 xã đạt 13/19 tiêu chí (3,7%), 16 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (59,2%), còn lại 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí (33,3).

 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc “chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường các nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh mở chuyên trang tuyên truyền với nội dung phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, các ngành về xây dựng nông thôn mới; cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành hướng dẫn của TW và của tỉnh; phản ánh thực trạng và tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; phản ánh biểu dương những đơn vị điển hình trong xây dựng nông thôn mới… Những nội dung tuyên truyền đó đã góp phần đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Nhìn chung, sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, ngành thông tin và truyền thông đã chỉ đạo phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông về các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành; đến nay, khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh đã được rút ngắn đáng kể. Mọi người dân được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ bưu chính, viễn thông thuận lợi. Nhờ có Internet đến thôn mà người dân có điều kiện nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời. Trong đó có các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các thông tin về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển tổng thể kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn nông thôn. Sự đóng góp của ngành thông tin và truyền thông vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa to lớn, góp phần cùng toàn tỉnh “chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Lê Mai

Lượt truy cập: 2638

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)