Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TBT

Các văn bản liên quan đến TBT

03/04/2013 09:15 SA Xem cỡ chữ

STT

Tên văn bản


 

Tài liệu hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí Đề án TBT

1

Hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin (111/1998/TT-BTC)

2

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT)

3

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học (87/2001/TT-BTC)

4

Về việc quản lý vả sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (109/2004/TTLT-BTC-BTP)

5

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước (118/2004/TT- BTC)

6

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước (79 /2005/TT-BTC)

7

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí (91/2005/TT-BTC)

8

Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nướcthực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (18 /2006/TT-BTC)


 

Văn bản liên quan đến Mạng lưới TBT Việt Nam

9

Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (Hiệp định TBT của WTO)

10
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại(114/2005/QĐ-TTg)
11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại(444/2005/QĐ-TTg)

12

Quyết định Ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"(09/2006/QĐ-BKHCN)

13

Quyết định về việc thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (1230/QĐ-BBCVT)

14
 

Quyết định ban hành “Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010”(16/2006/QĐ-BKHCN)

15
 

Quyết dịnh ban hành “Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010”(25/2006/QĐ-BKHCN)

16
 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính, Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại(21/QĐ-BBCVT)
 

Lượt truy cập: 2127

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)