Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

DANH MỤC TCVN

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

09/02/2018 14:18 CH Xem cỡ chữ

 

TT
Tên Tiêu chuẩn
Ký hiệu
1
Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 7189:2009
2
Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005
3
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
TCVN 8066:2009
4
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
TCVN 8067:2009
5
Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8076:2009
6
Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8077:2009
7
Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8078:2009
8
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s
 
TCVN 8236:2009
9
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s
TCVN 8237:2009
10
Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
TCVN 8238:2009
11
Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3
TCVN 8239:2009
12
Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh
TCVN 8240:2009
13
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
TCVN 8241-4-2:2009
14
Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-3:2009
15
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung
TCVN 8241-4-5:2009
16
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-6:2009
17
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
TCVN 8241-4-8:2009
18
Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp
TCVN 8241-4-11:2009
19
Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu
TCVN 8068:2009
20
Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu
TCVN 8069:2009
21
Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8070:2009
22
Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
TCVN 8071: 2009
23
Mạng viễn thông – Giao thức IPv4
TCVN 8072:2009
24
Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp
TCVN 8073:2009
25
Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu
TCVN 8074:2009
26
Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập
TCVN 8075:2009
27
Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 8235:2009
28
Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 8665:2011
29
Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8687:2011
30
Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP
TCVN 8690 : 2011
31
Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8691:2011
32
Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
TCVN 8692:2011
33
Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8795:2011
34
Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8699:2011
35
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8700:2011
36
Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8666-2011
37
Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27002:2011
38
Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8688-2011
39
Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu
TCVN 8689 -2011
40
Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 8693-2011
41
Sách - Yêu cầu chung
TCVN 8694-2011
42
Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu
TCVN 8695-1- 2011
43
Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành
TCVN 8695-2-2011
44
Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8696:2011
45
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8697:2011
46
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8698:2011
47
Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng
TCVN 8701: 2011
48
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài
TCVN 8702:2011
49
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong
TCVN 8703:2011
50
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng
TCVN 8704:2011
51
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát
TCVN 8705:2011
52
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá
TCVN 8706:2011
53
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển
TCVN 8707:2011
54
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm
TCVN 8708:2011
55
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009
56
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn
TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008
57
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn
TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008
58
Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 9373: 2012
59
Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s
TCVN 9374: 2012
60
Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật
TCVN 9375: 2012
61
Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
TCVN 9250:2012
62
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản
TCVN 9247:2012
63
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)
TCVN 9248:2012
64
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế
TCVN 9249:2012
65
Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật
TCVN 9802-1 : 2013
66
Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
TCVN 9803 : 2013
67
Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực
TCVN 9804 : 2013
68
Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10250:2013
69
Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10251:2013
70
Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin
TCVN 10295:2014
ISO/IEC 27005:2011
71
Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10296:2014
72
Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10297:2014
73
Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10298:2014
74
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm
TCVN 10539:2014
ISO/IEC 12207:2008
75
Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)
TCVN 10540:2014
ISO/IEC 25051:2006
76
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 10541:2014
ISO/IEC 27003:2010
77
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin - Đo lường
TCVN 10542:2014
ISO/IEC 27004:2009
78
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành
TCVN 10543:2014
ISO/IEC 27010:2012
79
Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
TCVN 9801-3:2014
ISO/IEC 27033-3:2010
80
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6
TCVN 9802-2:2015
81
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận
TCVN 9802-3:2015
82
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến
TCVN 9802-4:2015
83
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận
TCVN 10906-1:2015
84
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.
TCVN 10906-2:2015
85
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
TCVN 7909-4-2:2015
IEC 61000-4-2:2008
86
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-3:2015
IEC 61000-4-3:2010
87
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-6:2015
IEC 61000-4-6:2008
88
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp
TCVN 7909-4-8:2015
IEC 61000-4-8:2009
89
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 1: Đặc tả giao thức
TCVN 11237-1:2015
90
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6
TCVN 11237-2:2015
91
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS
TCVN 11237-3:2015
92
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
TCVN 9801-2:2015
93
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng
TCVN 11238:2015
94
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin
TCVN 11239:2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95
Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
TCVN 7909-1-2:2016
IEC/TS 61000-1-2:2008
96
Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 11298-1:2016
97
Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm – Yêu cầu truyền tải
TCVN 11300:2016
98
Mạng truy cập quang thụ động GPON – Lớp tiện ích truyền tải vật lý
TCVN 11301:2016
99
Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 – Yêu cầu chất lượng
TCVN 11302:2016
100
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học
TCVN 11385:2016
101
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin
TCVN 11386:2016
102
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quan
TCVN 11393-1:2016
ISO/IEC 13888-1:2009
103
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng
TCVN 11393-2:2016
ISO/IEC 13888-2:2009
104
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng
TCVN 11393-3:2016
ISO/IEC 13888-3:2009
105
Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11789:2017
ISO/IEC 19798:2007
 
106
Công nghệ thông tin - Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11790:2017
ISO/IEC 19752:2004
107
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27006:2017
ISO/IEC27006:2015
108
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn  - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính
TCVN ISO/IEC 27015:2017
ISO/IEC 27015:2012
 
109
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động
TCVN ISO/IEC 27031:2017
ISO/IEC 27031:2011
110
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 8:Truyền tải các nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IP
TCVN ISO/IEC 11795-8:2017
ISO/IEC 14496-8:2004
111
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 14: Định dạng tệp MP4
TCVN 11795-14:2017
ISO/IEC 14496-14:2003
WITH AMENDMENT 5:2014
112
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản
TCVN 11795-17:2017
ISO/IEC 14496-117:2006
113
TCVN về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mềm tham chiếu
TCVN 11777-5:2017
ISO/IEC 15444-5:2015
114
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API
TCVN 11777-9:2017
ISO/IEC 15444-9:2005
WITH AMENDMENT 1:2006
WITH AMENDMENT 2:2008
WITH AMENDMENT 3:2008
WITH AMENDMENT 4:2014
WITH AMENDMENT 5:2014
115
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều
TCVN 11777-10:2017
ISO/IEC 15444-10:2011
116
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast
TCVN 9802-5:2017
117
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6
TCVN 10906-3:2017
118
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1:Giới thiệu và khái niệm
TCVN 11778-1:2017
ISO/IEC TR 15443-1:2012
119
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 2: Phân tích
TCVN 11778-2:2017
ISO/IEC TR 15443-2:2012
120
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá  hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 11779:2017
ISO/IEC 27007:2011
121
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn về an toàn không gian mạng
TCVN 11780:2017
ISO/IEC 27032:2012
122
An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Thay đổi trong giao thức
TCVN 11818:2017
123
Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)
TCVN 11819:2017
124
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
TCVN 11930:2017
125
Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)
TCVN 12044:2017
126
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học
TCVN 12042:2017
 
127
Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng
TCVN 12043:2017
 

Vụ Khoa học và Công nghệ

Lượt truy cập: 3928

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)