Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29/05/2022

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2011, 2013

14/03/2012 10:40 SA Xem cỡ chữ

 

 Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN
Tên gọi TCVN
Phương thức xây dựng QCVN
Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN
Thời gian thực hiện
Kinh phí dự kiến
 
Cơ quan đề xuất kế hoạch
Bắt đầu
Kết thúc
NSNN
 
Nguồn khác
I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Viễn thông
1.
 
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
Soát xét TCVN 8241-4-2:2009
Viện KHKT Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
2.
 
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
Soát xét TCVN 8241-4-3:2009
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
3.
 
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
Soát xét TCVN 8241-4-6:2009
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
4.
 
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
Soát xét TCVN 8241-4-8:2009
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
5.
 
Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Các quá trình vòng đời phần mềm
Chấp nhận ISO/IEC 12207;2008
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
 Công nghệ thông tin
6.
 
Kỹ thuật phần mềm- Các yêu cầu chất lượng của sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói và hướng dẫn kiểm tra
Chấp nhận ISO/IEC 25051;2006
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
7.
 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn IT- Các kịch bản mạng tham chiếu - Các mối đe dọa, các kỹ thuật thiết kế và các vấn đề quản lý
Chấp nhận ISO/IEC 27003-3:2010
Viện KHKT
Bưu điện
2013
2014
 
 
Bộ TTTT
 II. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
8   Căn hộ du lịch - xếp hạng Soát xét TCVN 7795:2009 Vụ khách sạn 2013 2014     Bộ VHTT&DL
9   Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 2: bổ sung và biên mục tài liệu Xây dựng mới Thư viện quốc gia việt Nam 2013 2014     Bộ VHTT&DL
10   Thông tin và tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục Chấp nhận ISO 5963:1985 Vụ Thư viện 2013 2014     Bộ VHTT&DL
 III. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
11
 
Trường học xanh - yêu cầu thiết kế
Xây dựng mới
Viện nghiên cứu thiết kế trường học
2013
2014
 
 
Bộ GD&ĐT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2010  và Quyết định số 2520/QĐ-BKHCN ngày 16/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN
Tên gọi TCVN
Phương thức xây dựng QCVN
Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN
Thời gian thực hiện
Kinh phí dự kiến
 
Cơ quan đề xuất kế hoạch
Bắt đầu
Kết thúc
NSNN
 
Nguồn khác
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 Lĩnh vực viễn thông
 
 
1.
 
Cáp treo kết hợp dây chống sét (OPGW) – Yêu cầu kỹ thuật.
Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế IEC 60794-4
Viện KHKT Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
2.
 
Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp – Yêu cầu tương thích điện từ
Chấp nhận TCQT IEC 60728-2:2002
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
3.
 
Thiết kế lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong toà nhà
Xây dựng mới, tham khảo: - TCN 68-254:2006; Tiêu chuẩn kỹ thuật L.76; TIA/EIA-568-B.2;Bulletin 1753F-801(PC-5°) RUS
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
4.
 
Mạng viễn thông - Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp số đồng bộ và phân cấp 2048Kbit/s
Xây dựng mới, tham khảo các tiêu chuẩn G.823 & G825 của ITU
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
5.
 
Mạng viễn thông- Giao diện mạng STM-n theo phân cấp đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật
Tham khảo : ITU –T G.707/Y.1322 và ITU-T G.780/Y.1351
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
6.
 
Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ viễn thông tương tác sử dụng tín hiệu DTMF
Chấp nhận TCQT Khuyến nghị ITU-T F.902 (02/95)
Vụ Khoa học và Công nghệ
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
7.
 
Các nhân tố cơ bản về tiếp cận viễn thông cho người già và người khuyết tật
Chấp nhận TCQT Khuyến nghị ITU-T F.790
 
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
8.
 
Hướng dẫn thiết kế các sản phẩm và dịch vụ ICT hỗ trợ người già và người khuyết tật tiếp cận và sử dụng
Xây dựng mới, tham khảo: ETSI EG 202 116 V.1.2.2:2009
 
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
9.
 
Quy tắc thực hành an toàn điện trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị, mạng và công trình viễn thông
Xây dựng mới
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
10.
 
Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực
Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ITU-TH-series-Supplement 1(05/1999)
Viện KHKT Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
11.
 
Chất lượng truyền dẫn điện thoại- gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
Chấp nhận TCQT ITU-T P.370
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
12.
 
Trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng thông tin
tham khảo tài liệu WCAG 2.0
Viện KHKT
Bưu điện
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
13.
 
Truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T – Tín hiệu tại điểm thu trong vùng phủ sóng- Yêu cầu kỹ thuật
Xây dựng mới
Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
14.
 
Tiêu chuẩn đối với trung tâm dữ liệu
Chấp nhận TCQT TIA-942
Vụ Khoa học và Công nghệ
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
 
Công nghệ thông tin
 
 
10.
 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn – Các hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tông quan và các thụât ngữ
Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27000:2009
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
11.
 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27003:2010
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
12
 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin
Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27005:2008
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2011
2012
 
 
Bộ TTTT
13
 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin
Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27006:2007
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2011
2012
 
 
Bộ TTTT

 

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 1543

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)