Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2008

09/07/2009 13:39 CH Xem cỡ chữ

TT

Lĩnh vực/đối tượng

Tên tiêu chuẩn quốc gia

Phương thức xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn

Thời gian thực hiện

1.1

Bưu chính

       
 

1.1.1

Sửa đổi TCVN 6055:1995 “Tem Bưu chính”

(Postage stamp)

Sửa đổi, bổ sung

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.1.2

Sửa đổi TCVN 6055:1995 “Phong bì thư”

(Postage envelop)

Sửa đổi, bổ sung

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

1.2

Viễn thông – công nghệ thông tin

       
 

1.2.1

Sửa đổi TCVN 7562:2005 Công nghệ thông tin – Mã thực hành quản lý an ninh thông tin

(Information technology -Code of practice for information security management)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17799:2005

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2/2008 -

12/2008

 

1.2.2

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information technology — Security techniques — Information security management systems)

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2005

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2/2008 -

12/2008

 

1.2.3

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin - Phần 1: Mô hình tổng quát (Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security — Part 1: Introduction and general model)

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 15408- 1

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2/2008 -

12/2008

 

1.2.4

Khuôn dạng chứng thư số

(Digital Certificate Format)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ITU-T X.509; IETF RFC 3280

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.5

Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

(Certificate Revocation List Format)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ITU-T X.509; IETF RFC 3280

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.6

Tiêu chí đánh giá sản phẩm phần mềm thương mại (Commercial software product quality)

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC 9126-1; ISO/IEC TR 9126- 2

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.7

Tiến trình đánh giá sản phẩm phần mềm thương mại (Commercial software product evaluation process)

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC-14598 (parts 1, 2, 5, 6).

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.8

Thiết bị thu phát đường dây thuê bao số không đối xứng ADSL2 và ADSL2+ – Yêu cầu kỹ thuật (ADSL2 and ADSL2+ Equipment – Technical Requirements)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ITU‑T G.992.3 (01/2005); G.992.3 Amd. 2 (03/2006); G.992.5 (01/2005); ETSI TS 101 952‑1 V1.1.1 (2002); ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007); L.19 (11/2003).

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.9

Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện – Yêu cầu kỹ thuật (Multimedia Terminal Adapter – Technical Requirements)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ETSI TS 101 909-3 v1.1.1 (2001-06) Part 3; ETSI TS 101 909-18 v1.3.1 (2004-05) Part 18

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.2.10

Thiết bị cổng điện thoại IP

(VoIP Gateway)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ITU‑T H.323; G.711; G.729; G.729a; G.723.1; ETSI ES 202 020 V1.3.1 (11-2004); TIA-912 (04-2002)

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

1.3

Truyền dẫn phát sóng

       
 

1.3.1

Thiết bị Set Top Box sử dụng trong mạng phân phối truyền hình cáp dùng kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật (Set-top-box using in digital cable TV network – Technical Requirements)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: EuroBox 2004 final version 1.0

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.3.2

Cáp đồng trục dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình quảng bá

(Coaxial cables used in cabled distribution networks)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: EN 50117-1: 2005 Part 1; EN 50117-2-1:2005 (part 2-1); EN 50117-2-2:2005 (part 2-2); EN 50117-2-3: 2005 (part 2-3)

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

 

1.3.3

Modem cáp kết nối với giao diện vô tuyến của hệ thống truyền dữ liệu qua cáp tốc độ cao – Yêu cầu kỹ thuật (Cable modem connecting to wireless interface of highspeed data systems – Technical Requirements)

Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế: ITU-T J.112 Annex B (03/2004); SP-RFIv1.1; IEC 60950 (1999-04)

Viện KHKT Bưu điện

2/2008 -

12/2008

Lượt truy cập: 2773

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)