Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/06/2023

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

25/02/2010 15:11 CH Xem cỡ chữ

 Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 
STT
 
Nhóm tiêu chuẩn
 
Ký hiệu tiêu chuẩn
 
Tên tiêu chuẩn
 
Quy định áp dụng
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn chung cho lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin
ETSI EG 202 116 v1.2.2
(03/2009)
Hướng dẫn đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông: Thiết kế phù hợp cho tất cả mọi người
 
(Human Factors; Guidelines for ICT products and services; Design for All)
Khuyến nghị
ITU E.121
(10/2004)
Các giản đồ, ký hiệu và hình tượng hỗ trợ người sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ fax
 
(Pictograms, symbols and icons to assist users of the telephone and telefax services)  
Khuyến nghị
ITU F.910
(02/1995)
Quy trình thiết kế, đánh giá và lựa chọn các ký hiệu, giản đồ, hình tượng
 
(Procedures for designing, evaluating and selecting symbols, pictograms and icons)
Khuyến nghị
ITU F.790
(01/2007)
 
Hướng dẫn tiếp cận viễn thông cho người cao tuổi và người khuyết tật(Telecommunications accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities)
Khuyến nghị
2
Áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, đại lý Internet
ITU E.135
(10/1995)
Khía cạnh con người đối với thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng dành cho người khuyết tật
(Human factors aspects of public telecommunication terminals for people with disabilities)   
Khuyến nghị
ITU F. 902
(02/1995)
Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác
(Interactive services design guidelines)   
Khuyến nghị
ITU H Series Supplement 1 (05/1999)
Quy định về chất lượng video thoại tốc độ thấp để có thể sử dụng kết hợp với ngôn ngữ ra hiệu và đọc môi
 
(Application profile - Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit rate video communication)  
Khuyến nghị
ITU E 136
(05/1997)
Nhận dạng bằng xúc giác trên thẻ viễn thông
 
(Specification of a tactile identifier for use with telecommunication cards)
Khuyến nghị
ETSI TS 102 577 v1.1.1
(09/2008)
 
Các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng
 
(Human Factors; Public Internet Access Points)
Khuyến nghị
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ thiết bị viễn thông
ITU E.161 (02/2001)
 
 
 
 
 
Quy định sắp xếp ký tự số, ký tự chữ và ký hiệu trên máy điện thoại và các thiết bị khác 
 
(Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network)
Bắt buộc
 
 
 
 
 
 
ITU P.370
(08/1996)
Chất lượng truyền dẫn điện thoại - Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại.
 
(Telephone transmission quality – Coupling Hearing Aids to Telephone sets)
Khuyến nghị
4
Áp dụng cho việc thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử (website)
WCAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử phiên bản 1.0
 
(Web Content Accessibility GuidelinesVersion 1.0)
Bắt buộc áp dụng tối thiểu phiên bản 1.0 đối với các cơ quan, tổ chức nêu tại Khoản 2, 4, Điều 2 Thông tư này
Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử phiên bản 2.0
 
(Web Content Accessibility GuidelinesVersion 2.0)
ATAG
Hướng dẫn quy trình đánh giá khả năng tiếp cận nội dung thông tin của trang thông tin điện tử.
 
(Authoring Tool Accessibility Guidelines)
Khuyến nghị
 

Lượt truy cập: 1641

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)